[Tử Vi] Hóa Tinh Phản Quý cách

化星返贵格

Loading...

天同在戌宫坐命,丁年生人遇之;巨门在辰宫坐命,辛年生人遇之,此为化星遇贵格. 缘天同在戌,为平宫,本为不利,但丁年生人,寅宫有太阴化禄, 天机化科,命宫天同化权,对宫巨门化忌来冲,反为大富大贵之格. 巨门在辰,为平宫,本为不利,辛年生人巨门化禄,与酉宫禄存暗合,财帛宫有太阳化权,必主富贵,若有文昌化忌在命或迁移,不作凶论,亦主富贵. 若加火铃空劫,则破格.

诗曰:

三星变化最无穷,同戌相逢巨遇龙. 生值丁辛须富贵,青年公正庙堂中.

经去:

“天同戌宫为反背,丁人化吉主大贵”, “巨门辰戌为陷地,辛人化吉禄化吉禄峥嵘”, “辰戌应嫌陷巨门,辛人命遇反为奇格”, “巨日拱照为奇格”.

如:

Loading...

某港商,1951辛卯年六月初四日卯时生,巨门在辰坐命,巨门化禄,子宫太阳化权,本属奇格,可惜再不见吉星来会,财帛, 迁移, 官禄凶星过多,故发财不大,且多破耗. 缘八字少水,1997年由香港来重庆发展事业(重庆在香港的北方),以期能获厚利,1998年失意而归.

 Hóa Tinh Phản Quý cách

Thiên Đồng tại Tuất cung tọa Mệnh, Đinh niên sanh nhân ngộ chi. Cự Môn tại Thìn cung tọa Mệnh, Tân niên sanh nhân ngộ chi, thử vi hóa tinh ngộ quý cách. Duyên Thiên Đồng tại Tuất, vi bình cung, bổn vi bất lợi, đãn Đinh niên sanh nhân, Dần cung hữu Thái Âm Hóa Lộc, thiên ki Hóa Khoa, Mệnh cung Thiên Đồng Hóa Quyền, đối cung Cự Môn Hóa Kỵ lai trùng, phản vi đại phú đại quý chi cách. Cự Môn tại Thìn, vi bình cung, bổn vi bất lợi,Ttân niên sanh nhân Cự Môn Hóa Lộc, dữ Dậu cung Lộc Tồn ám hợp, Tài Bạch cung hữu Thái Dương Hóa Quyền, tất chủ phú quý, nhược hữu Văn Xương Hóa Kỵ tại Mệnh hoặc Thiên Di, bất tác hung luận, diệc chủ phú quý. Nhược gia Hỏa Linh Không Kiếp, tắt phá cách.

Thi viết:

Tam tinh biến hóa tối vô cùng, Đồng Tuất tương phùng Cự ngộ long, sanh trị Đinh Tân tu phú quý, thanh niên công chánh miếu đường trung.

Kinh khứ:

“Thiên Đồng Tuất cung vi phản bối, Đinh nhân hóa cát chủ đại quý”,
“Cự Môn Thìn Tuất vi hãm địa, Tân nhân Hóa cát Lộc Hóa cát Lộc tranh vanh”,
“Thìn Tuất ứng hiềm hãm Cự Môn, Tân nhân Mệnh ngộ phản vi kì cách”,
“Cự Nhật củng chiếu vi kỳ cách”.

Loading...

Như:

Mỗ cảng thương, 1951 Tân Mão niên lục nguyệt sơ tứ nhật Mão thì sanh, Cự Môn tại Thìn tọa Mệnh, Cự Môn Hóa Lộc, Tý cung Thái Dương Hóa Quyền, bổn chúc kì cách, khả tích tái bất kiến cát tinh lai hội, Tài Bạch, Thiên Di, Quan Lộc hung tinh quá đa, cố phát tài bất đại, thả đa phá háo. Duyên bát tự thiểu thủy, 1997 niên do Hương Cảng lai trọng khánh phát triển sự nghiệp (trọng khánh tại hương cảng đích Bắc phương), dĩ kì năng hoạch hậu lợi,1998 niên thất ý nhi quy.


 Hóa Tinh Phản Quý cách

Mệnh an cung Tuất có Thiên Đồng thích hợp với người tuổi Đinh. Mệnh an tại Thìn có Cự Môn thích hợp với người tuổi Tân, đây chính là cách Hoá Tinh Ngộ Quý. Bởi vì Thiên Đồng vốn hãm ở Tuất tức là không có lợi ích, nhưng với người tuổi Đinh, ở cung Dần có Thái Âm hoá Lộc, Thiên Cơ hoá Khoa, mệnh cung Thiên Đồng hoá Quyền, đối cung có Cự Môn hoá Kỵ xung chiếu, trở thành cách đại phú đại quý. Tương tự, Cự Môn hãm ở Thìn vốn là không có ích lợi, nhưng với người tuổi Tân thì Cự Môn hoá Lộc, lại thêm ở Dậu có Lộc Tồn (Thìn Dậu nhị hợp) thành ám hợp, cung Tài Bạch thì có Thái Dương hoá Quyền chắc chắn chủ về giàu sang, nếu như lại có Văn Xương hoá Kỵ ở Mệnh hay Thiên Di cũng không luận xấu, vẫn chủ về giàu sang. Chỉ khi thêm Hoả Linh Không Kiếp mới trở thành phá cách.

Thơ viết rằng:

Ba sao biến hoá vô cùng,
Thiên Đồng ở Tuất Cự môn ở Thìn.
Một người Tân, một người Đinh,
Thanh niên công chánh lưu danh miếu đường.

Sách ghi lại như sau:

Loading...

“Người tuổi Đinh có Thiên Đồng ở Tuất hoá thành tốt đẹp chủ về đại quý.
“Cự Môn vốn hãm ở Thìn Tuất nhưng người tuổi Tân gặp phải lại trở thành cách tốt đẹp, chủ về tài lộc dồi dào.”
“Cung Thìn Tuất là nơi hãm địa của Cự Môn nhưng với người tuổi Tân lại trở thành kỳ cách.”
“Cự Nhật củng chiếu vi kỳ cách”. Nghĩa là Cự Môn Thái Dương một củng một chiếu trở thành kỳ cách – cách tốt đẹp lạ thường.

Như lá số sau đây:

Lá số một thương buôn ở bến cảng, sanh ngày mùng 4 tháng 6 năm Tân Mão giờ Mão, Mệnh tại Thìn có Cự Môn Hoá Lộc, cung Tài ở Tý có Thái Dương Hoá Quyền, vốn thuộc cách đặc biệt khác thường, chỉ tiếc là không gặp cát tinh hội tụ các cung Tài Bạch, Thiên Di , Quan Lộc có quá nhiều hung tinh, cho nên phát tài thì không lớn, mà lại nhiều tiêu phí. Bởi theo Bát Tự này thiếu thuỷ, năm 1997 từ Hương Cảng đến Trùng Khánh để mở mang sự nghiệp (Trùng Khánh chính là phương Bắc của Hương Cảng) mong rằng sẽ được lời to, năm 1998 ý muốn thất bại đành quay trở về.
[Tử Vi] Hóa Tinh Phản Quý cách