[Tử Vi] Lộc Hợp Uyên Ương cách

禄合鸳鸯格

Loading...

禄存与化禄同守命宫. 人命得此,一生财运亨通,无不大富,多为私营企业老板, 公司董事, 房地产商人等. 不然也会是政府高级官员,而且因从政而发财.

诗曰:
禄合鸳鸯福气高,
斯人文武必英豪.
堆金积玉身荣贵,
爵位高迁衣紫袍.
经云: “双禄重逢,终身富贵”.
如张居正之命,乙年生人巨机在卯,天机化禄与禄存同宫.

又如:
某巨商,乾造1948 戊子年七月初四日卯时生,廉贞贪狼在巳宫坐命,禄合鸳鸯之格,兼贪狼化禄会火铃,早年从政,后改行经商,并办工厂生产建筑装饰材料,财源滚滚,成为实业界之巨富.

Lộc Hợp Uyên Ương cách 

Lộc tồn dữ Hóa Lộc đồng thủ Mệnh cung. Nhân mệnh đắc thử, nhất sanh tài vận hanh thông, vô bất đại phú, đa vi tư doanh xí nghiệp lão bản, công ti đổng sự, phòng địa sản thương nhân đẳng. bất nhiên dã hội thị chánh phủ cao cấp quan viên, nhi thả nhân tòng chánh nhi phát tài.

Thi viết:

Lộc hợp uyên ương phúc khí cao,
Tư nhân văn vũ tất anh hào.
Đôi kim tích ngọc thân vinh quý,
Tước vị cao thiên y tử bào.

Loading...

Kinh vân:

“Song Lộc trùng phùng, chung thân phú quý”.

Như:

Trương Cư Chánh chi Mệnh, Ất niên sanh nhân Cự Kỵ tại Mão, Thiên Di Hóa Lộc dữ Lộc Tồn đồng cung.

Mỗ Cự Thương, can tạo 1948 Mậu Tý niên thất nguyệt sơ tứ nhật mão thì sanh, Liêm Trinh Tham Lang tại Tị cung tọa Mệnh, Lộc Hợp Uyên Ương chi cách, kiêm Tham Lang Hóa Lộc hội Hỏa Linh, tảo niên tòng chánh, hậu cải hành kinh thương, tịnh bạn công hán sanh sản kiến trúc trang sức tài liệu, tài nguyên cổn cổn, thành vi thật nghiệp giới chi cự phú.


Lộc Hợp Uyên Ương cách

Lộc Tồn và Hóa Lộc đồng cung thủ Mệnh, lá số có cách cục này, một đời tài vận hanh thông, thành bậc đại phú, thường làm chủ doanh nghiệp tư nhân, giám đốc công ty, hoặc nhà kinh doanh bất động sản. Nếu không cũng là quan chức chính trị cấp cao, nhờ chính trị mà phát tài.

Thơ viết như sau:

Lộc hợp thành đôi phúc dồi dào
Văn tài võ lược xứng anh hàoV
Vàng ngọc chồng chất thân vinh hiển
Đai vàng áo tía chức quyền cao

Sách ghi lại như sau:

“Song Lộc trùng phùng chung thân phú quý”.

Như lá số sau đây:

Trương Cư Cánh, tuổi Ất có Cự Kỵ tại Mão, Thiên Di có Hóa Lộc, Lộc Tồn đồng cung.

Loading...

Mỗ Cư Thương, sinh năm 1948 Mậu Tý tháng 10 ngày 4 giờ Mão, Mệnh có Liêm Trinh Tham Lang tại cung Tị , Lộc Hợp Uyên Ương cách, thêm Tham Lang, Hóa Lộc với Hỏa Linh, lúc trẻ làm chính trị, sau này kinh doanh, dựng nghiệp thiết kế nữ trang, sản nghiệp to lớn, trở thành giàu có trong giới doanh nghiệp.