[Tử Vi] Thiên Ất Củng Mệnh cách

天乙拱命格(坐贵向贵)

Loading...

Thiên Ất Củng Mệnh cách (Tọa Quý Hướng Quý)

① 天魁, 天钺一在命宫,一在身宫,②或天魁, 天钺一在命宫,一在迁移宫,身宫守迁移更佳. 须命宫主星庙旺,三方四正有吉星加会,方入此格. 本格生人,有学识,能取得高学历,为人端庄,一生多助人,亦多得众人相助,尤其逢凶化吉,遇难呈祥,富贵. 若命再无吉星,纵有魁钺,虽能得人助,仍属普通之人.

① Thiên Khôi, Thiên Việt nhất tại Mệnh cung,nhất tại Thân cung,

② Thiên Khôi, Thiên Việt nhất tại Mệnh cung,nhất tại Thiên Di cung,Thân cung thủ Thiên Di canh giai. Thủ Mệnh cung chủ tinh miếu vượng,tam phương tứ chính hữu cát tinh gia hội,phương nhập thử cách. Bổn cách sinh nhân,hữu học thức,năng thủ đắc cao học lịch,vi nhân đoan trang,nhất sinh đa trợ nhân,diệc đa đắc chúng nhân tướng trợ,vưu kỳ phùng hung hóa cát,ngộ nạn trình tường,phú quý. Nhược mệnh tái vô cát tinh,túng hữu khôi việt,tuy năng đắc nhân trợ,nhưng thuộc phổ thông chi nhân.

诗曰:

天贵相随命里来,定应名占少年魁. 文章盖世追班马,异时当为宰相才.

Loading...

Thi viết:Thiên quý tương tùy Mệnh lý lai,định ưng danh chiếm thiếu niên khôi. Văn chương cái thế truy ban mã,dị thời đương vi tể tướng tài.

经云:“天魁天钺,盖世文章”, “魁钺同行,位居台辅”, “魁星临命,位列三台”, “魁钺命身多折桂”, “贵人贵乡,逢之富贵”. 凡命身坐贵向贵之例极多,不暇细举.

Kinh vân: “Thiên Khôi Thiên Việt,cái thế văn chương” , “Khôi Việt đồng hàng,vị cư đài phụ” , “Khôi Tinh lâm Mệnh,vị liệt tam đài” , “Khôi Việt Mệnh Thân đa chiết quế” , “Quý nhân quý hương,phùng chi phú quý” . Phàm Mệnh Thân tọa quý hướng quý chi lệ cực đa,bất hạ tế cử.


Thiên Ất Củng Mệnh cách (Tọa Quý Hướng Quý)

① Thiên Khôi, Thiên Việt một ở Mệnh, một ở Thân,

② Một ở Mệnh, Một ở Thiên Di mà Thân cư Thiên Di cũng giống nhau. Cần phải có chủ tinh thủ Mệnh miếu vượng, tam phương tứ chính có cát tinh hội hợp, chính là cách này. Người có cách này, có thành tựu học thuật, tài học nghiên cứu vượt trội thiên hạ, là người nghiêm trang, hay giúp người, cũng được quần chúng tương trợ, đặc biệt là gặp hung hoá cát, gặp tai nạn thì có điềm tốt lành xãy đến, được phú quý. Nếu như Mệnh không có cát tinh, dù có Khôi Việt, tuy là được người trợ giúp, nhưng chỉ thuộc loại bình thường, không có gì đặc biệt.

Thơ viết:

Loading...

Thiên Quý tương tùy Mệnh lý lai,
Định ưng danh chiếm thiếu niên khôi.
Văn chương cái thế truy ban mã,
Dị thời đương vi tể tướng tài.

Đại ý: cung Mệnh có Thiên Quý tuổi trẻ đã đỗ đạt, văn chương tuyệt vời, tài đáng làm Tể Tướng ngày xưa.

Sách ghi chép rằng:

“Thiên Khôi Thiên Việt,cái thế văn chương”,
“Khôi Việt đồng hành,vị cư đài phụ”, [Khôi Việt đồng hành quan cao nhứt phẩm]
“Khôi Tinh lâm mệnh,vị liệt tam đài”,
“Khôi Việt mệnh thân đa chiết quế”,
“Quý nhân quý hương,phùng chi phú quý”,
Thường Mệnh Thân toạ quý hương quý có rất nhiều thí dụ, không thể kể ra hết.