Quẻ 048 – Hạ Hạ – Thiên Địa Bỉ – 6 Càn Khôn

Thiên Địa Bỉ
Động Hào Lục
Ngoại Quái: Càn
Nội Quái: Khôn

Loading...

Tấu tận thiên thai,
Phong sương lịch biến.
Bất như vấn nhân tam thiên,
Tiệm tiệm thủ hồi thủ kiến.

Chạy khắp thiên thai chẳng biết đâu,
Thấm cùng sương gió hết nơi cầu.
Thì người thăm hỏi ba ngày đã,
Tự thấy lần lần đuôi với đầu.

LỜI BÀN
Quẻ này cho ta biết nếu bỏ gần lấy xa thì không có chuyện gì thành cả, chỉ mua lấy khó nhọc vào thân mà thôi. Bởi vì rằng thời vận không tới, cầu cạnh lo lắng một cách cưỡng ép thảy đều vô ích. Người xin được quẻ này nên minh tâm kiếm tánh, an bần lạc đạo, chớ có ngược lại lòng trời ý người.
Theo ý quẻ cho hay rằng đi cũng khắp nơi đầy sương gió đến giờ chưa tìm thấy một kết quả nào theo ý muốn và bây giờ chỉ có cách tìm người làm cố vấn cho mới mong thành.
Vậy thì tất cả việc cầu xin cùa người hãy bình tỉnh suy xét im đời và để được có công việc đầu đuôi rồi tiến hành mới tránh được những chuyện lầm lẫn và không may.

Quẻ dạy: Việc đang bế tắc cần có kẻ giúp và làm cố vấn cho mới thành. Tuy nhiên chớ chán nản, chậm một chút mới thành sự, khi đã có kẻ giúp đỡ, tính toán giùm. Cầu tài, cầu mưu chưa đến. Đánh số không mấy hạp. Số hên: 8, 4, 48, 84, 44, 88, 40, 80.
*Giải: Mù quáng đi tới , chỉ uổng phí công, hỏi ý người hiền, chỉ lối mới nên.

Loading...