Quẻ 091 – Trung Trung – Trạch Sơn Hàm – 1 Đoài Cấn

Trạch Sơn Hàm
Động Hào Nhất
Ngoại Quái: Đoài
Nội Quái: Cấn

Loading...

Kiếm kích liệt sơn lâm,
Đạo tặc ắt tái xâm.
Bài tẩu cầm sưu đinh,
Phong hầu ấm tử tôn.

Gươm đao bày để núi rừng,
Kẻ gian đạo tặc ắt rình lại xâm.
Phi thua chạy trốn phi tầm,
Được phong hầu, để phước lành đời sau.

LỜI BÀN
Làm việc nên có dũng, lại có mưu. Đã thế lại còn cần phải có lực lượng hùng hậu để có thể đẩy lui mọi trở ngại khó khăn, mà đón rước những sao tốt đến với ta. Nhờ đó tiến trình của ta khá cao xa, chưa biết đâu mà lường được.
Người xin được quẻ này, tức là đã được triệu chứng nhiều hy vọng. Theo ý quẻ cho hay, những việc cầu xin của bạn cần phải cố gắng mà làm, và vượt khỏi những gian hiểm thì mới thành đạt sở cầu.
Bởi quẻ nói rằng, việc cầu mưu rất gian nan, mà sự gian nan như bắt kẻ trộm vậy và nếu khi truy tầm bắt được nó, sẽ được ban phong và con cháu sẽ hưởng phước đó vậy, việc cầu mưu của bạn ắt sẽ thành công, nhưng phải cố gắng trong việc làm thì mới nên.

Quẻ dạy: Qua gian nguy thì đắc quả. Cần cố gắng mới nên công. Thời hạnh phúc vàng son sắp đến. Cầu tài, cầu danh có khó, sau mới thành. Đánh số rất tốt. Số hên: 1, 9, 19, 91, 90, 11, 99, 10.
*Giải: Hai bên dàn trận đánh nhau, phải có mưu thần bày sẵn, chờ kẻ địch tới. Chắc chắn thắng lợi, thỏa lòng mong chờ, thu chiến lợi phẩm.

Loading...