Theo tử vi, Sao Thiên Đồng được người xưa dựa theo nhân vật Tây bá hầu Cơ Xương (1090 TCN – 1050 TCN – sau được vua Chu Vũ Vương, chính con trai ông truy phong là Chu Văn Vương). Ông là người đã có công xây dựng nền móng vững chắc cho triều đại nhà Chu sau này, với thời gian tồn tại tới 867 năm – triều đại lâu đời nhất trong lịch sử Trung Hoa.

Loading...

Chu Văn Vương Cơ Xương – Sao Thiên Đồng 

Sau khi “hồ ly” Đát Kỷ được Trụ Vương sủng ái cho nhập cung làm phi, trong triều các đại thần thường xuyên khuyên ngăn Trụ vương nên lấy việc nước làm trọng, chớ bị mê hoặc bởi mỹ nhân, nhưng sự thật mất lòng, Trụ Vương đều bỏ ngoài tai những lời khuyên răn trung nghĩa, thậm chí còn xuống tay sát hại trung thần, trung lương. Nạn nhân đầu tiên là Khương Hoàng Hậu, sau đó, đại thần Triệu Khải bị xử phạt bằng hình thức thiêu cột đồng, tức bị trói vào một cột đồng rỗng, đốt lửa phía bên dưới cho đến khi nạn nhân chết bỏng. Nguyên lão tam triều kiêm Tể tướng Thương Dung cũng thẳng thắn can gián, nhưng khiến Trụ Vương nổi giận muốn trị tội ông ta. Lúc ấy, Thương Dung liền đập đầu vào cột rồng trong đại điện tự vẫn. Từ đó về sau, văn võ bá quan trong triều đình không còn dám mở lời khuyên răn, sống trong nơm nớp lo sợ và nghi kỵ, đề phòng lẫn nhau.

Gian thần Phí Trọng lo rằng cha của Khương Hoàng hậu, hiệu Đông Bá hầu tên Khương Hoàn Sở, một trong tứ đại chư hầu thời bấy giờ, cùng các chư hầu lớn nhỏ khác tạo phản, bèn dâng lên Trụ Vương một quỷ kế: “Bệ hạ hãy ra chỉ dụ triệu tập tứ đại chư hầu về kinh, gán tội cho họ mà chém đầu thị chúng, các chư hầu nhỏ từ đấy mà mất đi chủ tướng, sẽ không còn dám mưu đồ làm phản nữa!” Trụ Vương nghe vậy liền phê chuẩn, Phí Trọng dựa vào đó mà bắt đầu thực hiện hàng loạt âm mưu gian xảo hãm hại trung thần.

Sao Thiên Đồng Sao Thiên Đồng Sao Thiên Đồng Sao Thiên Đồng Sao Thiên Đồng Sao Thiên Đồng Sao Thiên Đồng Sao Thiên Đồng Sao Thiên Đồng Sao Thiên Đồng Sao Thiên Đồng Sao Thiên Đồng Sao Thiên Đồng Sao Thiên Đồng Sao Thiên Đồng Sao Thiên Đồng  sao thiên Đồng

Khi đó, khu vực Tây Kỳ trong lãnh thổ của Tây Bá hầu Cơ Xương, dân trong nước đều cung kính nhường nhịn nhau, đời sống thanh bình, phong tục thuần hậu, dân giàu thế mạnh nên khách qua đường hay quan khâm sứ qua đó đều cảm mến và thấy rõ sự chênh lệch giữa cảnh tượng thanh bình no ấm nơi đây với nền chính trị dâm loạn, tàn bạo của Trụ Vương.

Sau khi nhận được thánh chỉ của Hoàng Thượng, Cơ Xương bèn triệu tập tả hữu đại thần là Nam Cung Quát và Tán Nghi Sinh đến bàn rằng: “Thiên tử triệu ta về nhập triều, nên chuyện trong ngoài phải nhờ hai vị giúp sức”. Sau đó gọi con trưởng Bá Ấp Khảo đến căn dặn: “Thiên tử triệu ta vào chầu, ta tự gieo một quẻ, quẻ này thấy lành ít dữ nhiều, đi chuyến này ắt sẽ có tai họa bảy năm. Con hãy thay ta quản lý chính sự, không được phép tự ý thay đổi chính lệnh, cần phải yêu thương dân trăm họ, anh em đối xử hòa thuận. Đợi khi kiếp nạn của ta chấm dứt, tự nhiên sẽ quay trở về. Nhớ là tuyệt đối không được tự ý rời bỏ chức phận đi đón ta!”. Dặn dò con xong, Ngài bái biệt Nguyên phi Thái Tự (chị gái của Trụ Vương) và mẹ già Thái Nương.

Loading...

Ngay sớm hôm sau, ông bắt đầu khởi hành đến Triều Ca cùng một vài người tùy tùng. Phí Trọng được tin bốn đại chư hầu đã tập trung đầy đủ, bèn hiến kế với Trụ Vương rằng: “ngày mai, Đại vương cứ bỏ qua tấu chương của bốn tên Bá hầu, gán tội cho chúng và lập tức sai võ sĩ trong điện trói lại mang ra Ngọ Môn chém đầu thị chúng.” Trụ Vương gật gù nghe theo.

Hôm sau đó, Nam Bá hầu Ngạc Sùng Vũ và Đông Bá hầu Khương Hoàn Sở đều bị gán cho những tội vu vơ rồi đem ra chém vô cớ; Bắc Bá hầu được tạm tha do giám sát việc xây dựng lầu Trích Tinh có công. Tây Bá hầu Cơ Xương do được chúng đại thần khẩn thiết cầu xin, nên Trụ Vương tạm giữ lại quan sát. Phí Trọng thấy tình thế không ổn, nghĩ rằng: “Không trừ được Cơ Xương, giữ lại ắt có hậu họa sau này, liền nghĩ kế hãm hại.”

Loading...