QUẺ 193 – TRUNG THƯỢNG – Bát Thuần Tốn – 1 Tốn Tốn

Bát Thuần Tốn Động Hào Nhất Ngoại Quái: Tốn Nội Quái: Tốn Vạn lý phiến phàm chuyến, Bá bình lắng bất loạn. Hành hành vô trở trệ, Viên xứ cánh thông...

QUẺ 192 – HẠ HẠ – Lôi Phong Hằng – 6 Chấn Tốn

Lôi Phong Hằng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự khổ ly lưu, Nhân bất xuất đầu. Vãng lai bế tắc, Yếu kiến vô hữu. Nếu là việc đã...

QUẺ 191 – HẠ HẠ – Lôi Phong Hằng – 5 Chấn Tốn

Lôi Phong Hằng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Dạ bán đọ vô thuyền, Kinh đào khủng nhạ thuyên. Nguyệt tà vân đạm xứ, An tín hữu nhân...

QUẺ 190 – TRUNG TRUNG – Lôi Phong Hằng – 4 Chấn Tốn

Lôi Phong Hằng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Sự mê tâm bất nề, Sự khoan tay bất khoan. Nhất trường hoan hỉ họ, Bất cửu xuất trùng...

QUẺ 189 – HẠ TRUNG – Lôi Phong Hằng – 3 Chấn Tốn

Lôi Phong Hằng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Khát vọng mai cơ họa bính, Mạn lao tâm, như tróc ảnh. Ngộ hồ long, phượng khả tỉnh. Nhìn...

QUẺ 188 – TRUNG TRUNG – Lôi Phong Hằng – 2 Chấn Tốn

Lôi Phong Hằng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Vạn lý ba đào tĩnh, Nhất thiên phong nguyệt gian. Lợi danh vô trở cách, Hành lộ xuất trùng...

QUẺ 187 – HẠ HẠ – Lôi Phong Hằng – 1 Chấn Tốn

Lôi Phong Hằng Động Hào Nhất Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Tốn Hưu quyến luyến, Ngọ tiên trình. Chung náo loạn, Xuất môn đình. Chớ nên quyến luyến hoài hoài, Tương lai có...

QUẺ 186 – THƯỢNG THƯỢNG – Lôi Thiên Đại Tráng – 6 Chấn Càn

Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Lục Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tam tiến khai vân lộ, Doanh cầu chỉ nhạc thành. Hứa đa nhàn khẩu ngữ, Phiến tác tiếu...

QUẺ 185 – TRUNG HẠ – Lôi Thiên Đại Tráng – 5 Chấn Càn

Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Ngũ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Mộng lý thuyết quan sơn, Ba thâm hạ điều nan. Danh lợi chung hữu vọng, Mục hạ vị...

QUẺ 184 – TRUNG TRUNG – Lôi Thiên Đại Tráng – 4 Chấn Càn

Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tứ Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Tâm hạ sự an nhiên, Chu tuyền thượng vị toàn. Phùng long tuân hữu cát, Nhân nguyệt vĩnh...

QUẺ 183 – TRUNG TRUNG – Lôi Thiên Đại Tráng – 3 Chấn Càn

Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Tam Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Dục hành hoàn chỉ, Bồi hồi bất dĩ. Đông dao mạc cưỡng, Đắc chỉ thả chỉ. Muốn đi sao...

QUẺ 182 – HẠ THƯỢNG – Lôi Thiên Đại Tráng – 2 Chấn Càn

Lôi Thiên Đại Tráng Động Hào Nhị Ngoại Quái: Chấn Nội Quái: Càn Lăng ba hương lý thụ thâm ân, Quế điện sa song ân thụ tần. Tòng thử uy...
Loading...